طبقه بندی و تحلیل هدفهای صریح آموزشی در حیطه یادگیری

درخواست حذف این مطلب
طبقه بندی های مختلفی از هدفهای آموزشی ارائه شده است که معروفترین آنها طبقه بندی بنیامین بلوم و همکاران اوست . در این طبقه بندی هدفهای آموزشی در سه حیطه قرار می گیرند. برای دریافت پاو وینت " طبقه بندی و تحلیل هدفهای صریح آموزشی در حیطه یادگیری " کلیک کنید .